🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿
#برخی_اقلام_دارویی_موجود

۱-عقرب دریایی
۲-روغن مار
۳-ثعلب قلوه ای
۴-گوجی بری
۵-گل افتیمون
۶-پیچ امین الدوله
۷-شابیزک
۸-شوکران
۹-مامیران
۱۰-اسب دریایی خشک شده بدون نمک
۱۱-ثافسیا
۱۲-بیدمشک
۱۳-پیچ کانگورو
۱۴-خربق سیاه
۱۵-سلیخه
۱۶-شکرتیغال
۱۷-فراسیون سفید
۱۸-عروس پشت پرده میوه اش
۱۹-کیسه کشیش
۲۰-گزانگبین
۲۱-پلنگ کش
۲۲-یاس خشک
۲۳-حب بلیسان
۲۴-جنتیانا
۲۵-سعد هندی
۲۶-زرنباد
۲۷-انچوچک
۲۸-میوه بلیلک
۲۹-خون سیاوش
۳۰-سنگ جهنمی
۳۱-پنجه شیطان
۳۲-پنج انگشت
۳۳-گل جینسینگ
۳۴-بندوق
۳۵-خربق سفید معدنی
۳۶-زاج سبز
۳۷-کات کبود
۳۸-شیطرج
۳۹-بیدانجیل
۴۰-مشک اسود
۴۱-مشک سفید
۴۲-زاج زرد معدنی
۴۳-چوب اراک فله
۴۴-صندل سفید
۴۵-عود گل مریم
۴۶-بخور جاوید
۴۷-سقمونیا
۴۸-شکوفه سنجد
۴۹-خارمقدس
۵۰-تخم کشوث

#عطاری_خراسانی
🌿بزرگترین عطاری اینترنتی ایران
------
📝 @attarikhorasani