مشخصات اصلی


قیمت: ناموجود تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


اظْفار الطَّیب:به فارسى ناخن پریان گویند و ناخن خرس و ناخن بویا نامند و آن، جسم صلبى است صدفى شبیه به ناخن و مدور و خوشبو و سفید مایل به سرخى و از سواحل بحر هند خیزد. و از اقسام حلزون است، و بعضى از او سرخ و با تقعیر و بعضى سفید و بزرگ و با دسومت و کم ب. بود. و قسمى بزرگ‏تر از اوّل و کوچک‏تر از ثانى و سیاه و ناخن دیو گویند و بهترین او قسم اوّل هندى است و اقسام او را چون بسوزانند، بوى جند از آن ظاهر مى ‏شود. در دوّم، گرم و خشک و مدر فضلات و خون و ملطّف اخلاط غلیظه و جهت اختناق رحم و صرع و خفقان معدى و رطوبى و درد بارد جگر و رحم و اخراج خون منعقد در گرده و جمیع امراض بارده رحم و بخور او جهت صرع و سکته و نزلات و غشى و اختناق رحم و احتباس حیض، نافع.مصدع و مصلحش سکنجبین و مورث سحج و مصلحش گل ارمنى و قدر شربتش از یک درهم تا سه درهم و بدلش قصب الذریره است.

منبع : کتاب تحفه المومنین حکیم محمد مومن تنکابنی ج ۱ ص ۵۰-۵۱برچسب ها: خرید ناخن دیو , خرید ناخن دیو اصل , خرید بخور ناخن دیو , خرید ناخن پری , خرید ناخن پریان , خرید بخور زار , خرید بخور بحری ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط